Project Header Image
Brand Identity

Huy Logistics

CLIENT Huy Logictics
SERVICE logictics
CREATIVE FIELD LOGO, KEYVISUAL, BRANDING
Huy Logistics là một thương hiệu trong ngành vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước. Đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Với phương châm lấy tốc độ vận chuyển làm sứ mệnh cốt lõi.
error: